ផ្លែឈើស្រោបដោយសូកូឡា

617

សូកូឡា តំណាងឲ្យក្តីស្រលាញ់។ នៅពេលជាតិសូកូឡាផ្សំជាមួយតំណាប់ផ្លែឈើ អ្នកទទួលបានផលិតផលអស្ចារ្យ ទាំងរសជាតិនិងផលប្រយោជន៍សុខភាព។


សូមអញ្ជើញរីករាយផលិតផលពិសេស ផលិតដោយប្រើផ្លែឈើស្រស់ធម្មជាតិនិងបេះដូងស្រលាញ់បរិសុទ្ធរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។