ស្រា Jatoro

556

  • ផលិតពីអង្ករនិងជាតិផ្លែឈើ
  • រសជាតិអស្ចារ្យគ្មានពីរ
  • សមជាមួយវេលាចុងសប្តាហ៍ឬឱកាសពិសេសនៃជីវិតអ្នក
  • រសជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយសាច់អាំង
  • ផលិតតាមស្តង់ដារអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់