កិច្ចសហការជាដៃគូ

631

មិសុ​តា​ ​មាន​កិត្តិយស​ធ្វើជា​ដៃគូ​សហប្រតិបត្តិការ​ ​ជាមួយ​ស្ថាប័នជាតិ​ ​និង​អន្តរជាតិ​ជាច្រើន​ ​ក្នុង​គោលបំណង​ស្រាវជ្រាវ​ ​ន​វា​នុ​វត្ត​ន៍ ​បណ្តុះបណ្តាល​ ​និង​ការ​ចងក្រង​បណ្តាញ​រវាង​ភាគី​ទំា​ង​ឡាយ​ ​នៃ​ខ្សែ​សង្វាក់​គុណ​តម្លៃ​។