អំពីក្រុមហ៊ុន

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

​គោលការណ៍​មួយ​របស់​ មិសុ​តា​ ​គឺ​ការ​នាំមក​នូវ​សិល្បៈ​សម្រាប់​សង្គម​មួយ​ ​ប្រកបដោយ​សុខដុម​រម​នា​។​ ​យើង​មានការ​តាំងចិត្ត​ធ្វើអ្វី​ៗ ​ដែលល្អៗ សម្រាប់សង្គមយើង​។​ ​យើង​ព្យាយាម​ចូល​រួមចំណែក​ ​ក្នុង​កិច្ច​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ដោយ​រួមបញ្ចូល​ការ​ ​ធ្វើឲ្យ​រីក​ចម្រើន​ទាំង​ផ្នែក​សង្គម​សេដ្ឋកិច្ច​ ​និង​ទាំង​ការ​ការពារ​បរិស្ថាន​។​ មិសុ​តា​ ​អនុវត្តន៍​តាម​ទិសស្លោក​របស់​ខ្លួន​ “​រីក​ចម្រើន​ទាំងអស់គ្នា​” ​ក្នុង​ការស្វែងរក​ទំនាក់ទំនង​បែប​ ​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ​ ​ជាមួយ​គ្រប់​ភាគី​ក្នុង​ខ្សែ​សង្វាក់​គុណ​តម្លៃ​។

អំពីក្រុមហ៊ុន